Dokumen Pembukaan Akaun (AOD)

Ini ialah terma dan syarat yang menunjukkan bahawa Windsor Brokers bersetuju membuka dan menyenggara akaun dagangan untuk pelanggan dan pelanggan bersetuju mematuhinya. Termasuk di dalamnya ialah: Perjanjian Akaun Pelanggan, Perjanjian Mengakses Dalam Talian, Perjanjian Dagangan Mudah Alih dan Pernyataan Pendedahan Risiko.

Dasar Pelaksanaan Pesanan (OEP)

Dokumen ini yang memberikan maklumat kepada pelanggan mengenai pelaksanaan transaksi pelanggan yang dilakukan oleh Syarikat.

Syarat Dagangan (TC)

Dokumen ini yang memberikan gambaran keseluruhan mengenai syarat dagangan berkaitan dengan instrumen kewangan seperti: margin yang diperlukan untuk dagangan, keumpilan, kos dan sebagainya, sebelum dagangan dijalankan oleh pelanggan. Dokumen tersebut hendaklah dibaca bersama dengan AOD.

Menu